بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

شادم که به هر حال به یاد تو ام اما....!


شادم به خیالِ تو چو مهتابِ شبانگاه
گر دامنِ وصلِ تو گرفتن نتوانم

با پرتوِ ماه آیم و چون سایه ی دیوار
گامی ز سرِ کوی تو رفتن نتوانم


عنوان از فاضل نظری و این دو بیت بالا از شفیعی کدکنی

اماش بمونه(:

۵ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان