بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

آه از این لطف ِ به انواع عتاب آلوده...*

۴ نظر
یا کاری برای کسی انجام ندهیم یا اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتیم آن کار را بکنیم بی منت انجامش دهیم!
یا با کسی برای تفریح بیرون نرویم یا اگر رفتیم هی به زمین و زمان و در و دیوار و دوری راه و شلوغی مسیر و بد بودن غذا و نامساعد بودن هوا! غر نزنیم!
یا دست از ماجراجویی برداریم و با کسی به جای جدیدی نرویم یا اگر رفتیم و آنجا را دوست نداشتیم آن همراه بخت برگشته را مسبب ناخوشایند بودن آنجا ندانیم!
یا خوش سفر باشیم یا سفر نرویم!
القصه!آدمیزاد است و اختیارش،آدمیزاد است و اراده اش،مجبور که نیستیم!یا کاری را انجام ندهیم یا با روی خوش و بی منت و بی غر تا آخرش برویم!


*گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش
آه از این لطف ِ به انواع عتاب آلوده!
۶ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان