بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

فان های دو روز اول عید!(:

۳ نظر

1-با خاله پدرم حرف میزنم،می فرمایند که فرزانه جان!دعا کنم امسال دیگه بری؟D:

(منظورش خونه ی بختهD:)

هنوز دارم به این سوال ناگهانی میخندم که میگه:نه بابا ولش کن!کجا به آدم اندازه خونه بابا عزت و احترام میذارن؟!D:

((:


2-پدر جان ساعت های خونه رو به جای ساعت 12 شب از حدود ساعت 9 شب به طور خودجوش جلو می برن برای این که یه وقت خدای نکرده ساعت خوابشون یه ساعت کمتر نشه و احساس بی برکتی در زمان خواب نکنن!

۶ ۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان