بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

عنوان ندارد...عنوان ندارد...عنوان ندارد....

غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن

شب و روز عربده با خلق خدا نتوان کرد

...

۴ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان