بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

یاد شنگول و منگول و حبه ی انگور افتادم!

مامانم داشت می رفت بیرون گفتم مراقب خودت باش.

گفت:باشه تو هم همینطور

بعد یه لحظه مکث کرد و انگار که بخواد یه موضوع مهمو بگه گفت:

درو برای غریبه ها باز نکن!

راست میگن که برای پدر و مادرا بچه ها هر چقد بزرگ بشن باز بچن...

۸ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان