بیدمشک

مقوی اعصاب است!(((:

آخه اولین پست سال جدید باید این باشه؟!D:

داشتم آهنگ گوش می کردم یه دفعه یاد یکی از سوتی های درخشانم افتادم!

یکی از اقوام فوت شده بود و هممون تو خونش جمع شده بودیم،کلی پذیرایی کرده بودم و خسته نشسته بودم یه گوشه،یکی یه سینی رو گرفت جلوم،فکر کردم داره تعارف می کنه!گفتم نه ممنون!

گفت عزیزم تعارفت نکردم،بی زحمت پاشو سینی رو بگردون!/:

|:

D:


سال نوتون هم مبارک

امیدوارم تا اینجای سال حسابی خندیده باشید

۳ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان